קניוה מאובטחת
שרביטן מצוי הצעה מיוחדת
זמן לסיום ההטבה
: :
₪262.8
לחץ לקניה
שמן המשחה
מחיר רגיל-
480 ₪
כמות:
הוסף לסל והמשך
שמן המשחה המקראי-טהור
שלא כמידתו!!!
60cc-בקבוק מיוחד.
פרשת כי תשא -שמן המשחה קודש. "כי תשא את ראש בנ"י" ל,יא "זה יתנו... מחצית השקל" שם,יג מחצית ולא שקל שלם. לומר לך, שרק האנשים נצטוו לתת, לתקן עוון העגל שבידם כי הנשים לא רצו לתת נזמיהן אלא האנשים ולכן הן שלימות מעוון העגל כיוון שהם לא שלמים. וזהו מחצית השקל, עשרה גרה, לרמוז שע"י חטא העגל פגמו בעשר ספירות. לכן כל אחד צריך לתת כפרה לה' ית', כי האדם נברא בדמות צורה העליונה. ועל-כן צוה הקב"ה לתת מחצית השקל להסיר הפגם מעל הצורה העליונה ויהיו שלמים. הה"ד: "זכר ונקבה ברא אותם ויקרא את שמם אדם", אדם שלם דהיינו, שמחצית השקל מרמז על פלגא דגופא הצריך השלמה ורק ע"י התיקון של עשר הספירות של מחצית זו חזי לאיצטרופי להקרא אדם עץ החיים - לרבי סעדיא ב"ר חיים אלנדאף זצ"ל
"ואתה קח לך בשמים ראש וגו'" ל,כג "ועשית אותו שמן משחת קודש וגו'" שם, כה כיצד עשה משה רבינו שמן המשחה?
לקח אלו הארבעה סממנין במשקלם ושחק כל אחד מהן לבדו ועירב הכל ושרה אותם במים זכין ומתוקין עד שיצא כל כוחן במים ונתן על המים שמן זית הין ובישל הכל על האש עד שאבדו המים ונשאר השמן לבדו והניחו בכלי לדורות שנאמר: שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. ולא נעשה שמן המשחה אלא זה בלבד אור האפלה - לרבנו נתנאל בן ישעיה זצ"ל ואם תאמר למה לא עשו שמן המשחה בבית שני והרי כבר נגנז שמן המשחה שעשה משה רבינו? וכן הרי זוהי מצוות - עשה כמצוות הקטורת שבכל שנה ושנה? ונראה שקבלה בידם שכיון שהוא עדיין קיים אין לנו לעשות ואעפ"י שהיא מצווה לדורות. וסמך לזה ממ"ש בפ"ק דכריתות ה‘: "כמה נסים נעשו בשמן המשחה וכו' וכולו קיים לעתיד לבוא דכתיב: שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם". ולע"ל למאי חזי? אלא לכשירצה הקב"ה ויבנה ביהמ"ק יתגלה שמן המשחה שנגנז ונזכה לימשוח בו כה"ג ומלכים בב"א. קיץ המזבח - לרבי חיים כסאר זצ"ל
וידבר ה‘ אל-משה לאמר. ואתה קח-לך בשמים ראש מר-דרור חמש מאות וקנמן-בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה-בשם חמשים ומאתים. וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין. ועשית אתו שמן משחת-קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת-קדש יהיה. המצוה למשוח כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה ומשחת בו את-אהל מועד ואת ארון העדת. ואת-השלחן ואת-כל-כליו ואת-המנרה ואת-כליה ואת מזבח הקטרת. ואת-מזבח העלה ואת-כל-כליו ואת-הכיר ואת-כנו. וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל-הנגע בהם יקדש. ואת-אהרן ואת-בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי. ואל-בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת-קדש יהיה זה לי לדרתיכם. על-בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם. המצוה לא לעשות במתכונת שמן המשחה המצוה שלא יסוך זר בשמן המשחה שעשה משה אלא כהנים בלבד איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על-זר ונכרת מעמיו. ויאמר ה‘ אל-משה קח-לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה. ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש. ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם. והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה. המצוה לא לעשות במתכונת הקטורת איש אשר-יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו.
שמן המשחה קודש מוכן שלא במידה הנכונה,אך כן לפי הצמחים במקרא עלפ"י פרפ' זוהר עמר.